CHEN, Ying  

Associate Professor

Department of Statistics & Applied Probability

Faculty of Science

National University of Singapore

 

Office 
Tel No 
E-mail

:
:
:

S16-04-05 
+65 6516 3470

stacheny AT nus DOT edu DOT sg

 

Research Interests:

 

Research team members:

Wee Song CHUA, Hao LEI, Peng LIU, Xiaofei XU, Hoang Hai TRAN, Simon Trimborn, Nazgul ZAKIYEVA, Jiejie ZHANG, Xiuqin XU, Hitoshi IWASAKI