Research Associate / Fellow / Assistant

 

Research Associates
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Chin Khai Sing
6601-1246
S16-05-97B
 
6 Mar 2017 – 5 Mar 2019 Alex THIERY
Zhou Bu
6516-8962
S16-04-16
2 Nov 2016 - 28 Feb 2018
Zhang Jin-Ting
Research Fellow
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Daniel Paullin
6601-1246
S16-05-97B
 
2 Nov 2015 – 01 Nov 2018 Ajay JASRA
Sujit Kumar Sahoo 6601-1246
S16-05-97B
28 June 2016 – 31 Mar 2018 Alex THIERY
Ma Xuejun 6601-1245
S16-05-97A
2 May 2017 – 1 May 2018 ZHOU Wang
Jeremie Houssineau 6601-3515
S16-05-97C
1 July 2017 – 31 Dec 2018 Ajay JASRA
Xia Xiaochao
6516-3993
S16-06-128
 
21 July 2017 - 20 July 2018 LI Jialiang
Zhang Shuaiqi
6601-1244
S16-06-123
 
1 Aug 2017 - 9 Dec 2017 Ajay JASRA
Wu Ka Yui, Karl
6516-8962
S16-04-16
 
2 Oct 2017 - 31 Jan 2018 XIA Yingcun
Fan Zhengyan
6601-1244
S16-06-123
 
10 Aug 2017 - 9 Aug 2019 YAO Zhigang
Matt Graham
6601 3515
S16-05-97C
16 Nov 2017 - 15 Nov 2019 Alex THIERY
Axel Finke
6601-1246
S16-05-97B
4 Dec 2017 - 3 Dec 2019 Alex THIERY
Research Assistants
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Simon Trimborn 6601-1245
S16-05-97A
2 May 2017 – 31 May 2018 CHEN Ying
Yang Xiaojie 6601-1246
S16-05-97B
 
6 Apr 2017 - 31 Jan 2018 XIA Yingcun
Wen Jun 6601-1246
S16-05-97B
4 Jan 2017 -  31 Jan 2018 LOH Wei Liem
Zhu Tianming S16-04-16 6 Nov 2017 - 5 Nov 2018 Zhang Jin-Ting


 

(Updated on 30 Nov 2017)