Research Associate / Fellow / Assistant

 

Research Associates
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Chin Khai Sing
6601-1246
S16-05-97B
 
6 Mar 2017 – 5 Mar 2019 Alex THIERY
Research Fellow
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Ma Xuejun 6601-1245
S16-05-97A
2 May 2017 – 1 June 2019 ZHOU Wang
Jeremie Houssineau 6601-3515
S16-05-97C
1 July 2017 – 31 Dec 2018 Ajay JASRA
Xia Xiaochao
6516-3993
S16-06-128
 
21 July 2017 - 20 July 2018 LI Jialiang
Fan Zhengyan
6601-1246
S16-05-97B
 
10 Aug 2017 - 9 Aug 2019 YAO Zhigang
Matt Graham
6601 3515
S16-05-97C
16 Nov 2017 - 15 Nov 2019 Alex THIERY
Axel Finke
6601-1244
S16-06-123
16 Nov 2017 - 3 Dec 2019 Alex THIERY
Wen Jun
6601-1246
S16-05-97B
1 Feb 2018 - 30 June 2019
ZHOU Wang
Wang Shaochen
S16-08-17/18
1 Jan 2018 - 30 June 2019
ZHOU Wang
LV Jing
S16-08-17/18
Feb 2018 - Jan 2019
LI Jialiang
Research Assistants
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Simon Trimborn 6601-1245
S16-05-97A
31 Mar 2018 – 31 May 2018 CHEN Ying
Zhu Tianming S16-04-16 6 Nov 2017 - 5 Nov 2018 ZHANG Jin-Ting
Xu Yaxian
S16-04-16
1 Jan 2018 - 31 Oct 2018 Ajay JASRA


 

(Updated on 28 May 2018)