Research Associate / Fellow / Assistant

 

Research Associates
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
NIL
NIL
 
NIL NIL
Research Fellow
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Ma Xuejun 6601-1245
S16-05-97A
2 May 2017 – 30 June 2019 ZHOU Wang
Fan Zhengyan
6601-1246
S16-05-97B
 
10 Aug 2017 - 9 Aug 2019 YAO Zhigang
Matt Graham
6601 3515
S16-05-97C
16 Nov 2017 - 15 Nov 2019 Alex THIERY
Axel Finke
6601-1244
S16-06-123
16 Nov 2017 - 3 Dec 2019 Alex THIERY
Wen Jun
6601-1246
S16-05-97B
1 Feb 2018 - 30 June 2019
ZHOU Wang
Wang Shaochen
S16-08-17/18
1 Jan 2018 - 30 June 2019
ZHOU Wang
Tan Wee Chin
6601-5436
S16-06-109
April 2018 - March 2020
YAO Zhigang
Willem van den Boom
6601-6229
S16-04-10
28 May 2018 - 27 May 2020
Alex THIERY
Yu Fangyuan
6516-3966
S16-06-127
1 August 2018 - 30 August 2019
Ajay JASRA
Neil Kumar Chada
6601-6229
S16-04-10
1 Sept 2018 - 30 Aug 2020
Alex THIERY
Xia Yuqing
6516-3966
S16-06-127
1 Oct 2018 - 30 Sept 2019
YAO Zhigang
Gursharn Kaur
6601-6229
S16-04-10
3 Oct 2018 - 31 Dec 2021
Adrian ROELLIN
Zhang Fode
6601-6229
S16-04-10
15 Mar 2019 - August 2020 LI Jialiang
Wang Jingli S16-04-16 30 May 2019 - 30 May 2020 LI Jialiang
Research Assistants
Names
Tel/Office
Appointment Period
Principal Investigator
Zhu Tianming S16-04-16 6 Nov 2017 - 20 August 2019 ZHANG Jin-Ting
Ngan Ngiap Teng
6516-3993
S16-06-128
1 July 2018 - 30 June 2019 ZHOU Wang
Aishwarya
6601-6229
S16-04-10
1 June 2018 - 31 May 2019 TAN Siew Li, Linda
Zhang Xinyu
6601-5436
S16-06-109
1 Aug 2018 - 30 July 2019 LI Cheng
Zeng Xianli
S16-04-16
1 Sept 2018 - 1 Sept 2019 XIA Yingcun


 

(Updated on 6 May 2019)